Меню навігації

Відеоматеріали

Поради молодому майстру

Вересень 26th, 2019

 1. Будь компетентним, вимогливим, але справедливим майстром виробничого навчання.
 2. Не підвищуй голосу в будь-якій ситуації.

Пам’ятай: того, хто кри­чить, погано слухають.

 1. Доводь свою компетентність і професіоналізм, логічно викладаючи матеріал. Зумій створити доброзичливу обстановку, яка сприяла б кращо­му сприйманню учнями навчального матеріалу.
 2. Будь вимогливим педагогом. Без вимогливості неможлива організація навчальної діяльності учнів. Вимоги мають бути послідовними у поста­новці в певних ситуаціях. Необхідно добиватися обо­в’язкового їх виконання всіма учнями.
 3. Не поспішай виставляти найнижчий бал. Зваж всі «за» і «проти».

Пам’ятай: низька оцінка викликає не бажання вчитися, а байдуже ставлення до навчання та зневагу до педагога.

 1. До кожного уроку готуйся, як до сповіді: запитай у свого сумління, чи ти зробив усе від тебе залежне для його підготовки.

Пам’ятай: кожний урок не повинен бути схожим на попередній.

7.Наполегливо оволодівай навичками самоаналізу уроку.

Пам’ятай слова В.О.Сухомлинського: «Хто намагається розібратись у хорошому, поганому на своїх уроках, у своїх взаємовідносинах з вихованцями, той уже досяг половини успіху».

8.Намагайся бачити не в цілому групу, а кожного учня, розуміти його настрій, психологічний і фізичний стан.

9. Переступивши поріг навчального закладу, зосередь свою увагу на завданнях, які необхідно виконати в першу чергу.

10.Перед початком уроку подивись у вічі учневі. Дай пораду тому, кому необхідна допомога.

Пам’ятай, що повага і любов до учня – це життєве кредо педагога.

11.Не зашкодь! Ніколи не нав’язуй своєї точки зору. Вона може бути хибною.

12.Поважай думку учня. Намагайся спокійно вислухати його аргументацію. Якщо вона неправильна, звернись по допомогу до групи. Нехай учні подискутують і знайдуть разом із майстром істину.

13.Вчися вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, коли вони відповідають неправильно.

14.Не принижуй гідності учня. Не говори грубощів, не кричи. Інакше учні боятимуться тебе, але й зневажатимуть.

15.Завойовуй авторитет не «всепрощенням», а чесністю, порядністю, справедливістю, об’єктивністю, добротою.

16.Будь добрим, адже доброта врятує світ.

17.Частіше посміхайся. Твоя посмішка при вході до групи свідчить про те, що зустріч з учнями тобі приємна.

18.Слідкуй за своїм зовнішнім виглядом: педагог – це артист, який постійно перебуває на сцені.

 

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ДОКУМЕНТИ

МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ З ПЛАНУВАННЯ

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ В ПТНЗ

 (у відповідності до “Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ” , наказ Міністерства освіти України від 30.05.2006р. № 419)

 

У відповідності до «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ»  затвердженого наказом Міністерства освіти України від 30 травня 2006року   №419 основними навчально-методичними документами майстра виробничого навчання ПТНЗ з планування навчально-виробничого процесу є:

 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника – відображає основу галузевого компоненту сутності професій та конкретизована з урахуванням зауважень і пропозицій фахівців підприємства-замовника у відповідності із специфікою конкретного виробництва.
 2. Навчальна програма з професійно-практичної підготовки – це документ, що визначає зміст тем професійних знань, умінь, навичок, способи і методи їх формування, вимоги до знань і умінь з кожної теми. Вимоги до знань і умінь повинні бути сформульовані таким чином, щоб після закінчення вивчення теми можна було перевірити ступінь засвоєння учнями знань та набутих умінь, навичок за   12-бальною системою. Робоча навчальна програма розробляється на основі типової з урахуванням змін у відповідній галузі виробництва та сфери послуг.
 3. Робоча навчальна програма з професійно-практичної підготовки включає пояснювальну записку,  тематичний план та зміст програми. Цей документ розглядається відповідною методичною комісією, узгоджується із замовником робітничих кадрів і затверджується директором навчального закладу.

Пояснювальна записка з професійно-практичної підготовки містить:

 • цілі і завдання виробничого навчання та виробничої практики;
 • розподіл бюджетного часу;
 • бази виробничого навчання та виробничої практики;
 • організацію виробничого навчання та виробничої практики;
 • контроль знань, умінь, навичок.

Тематичний план – складається у відповідності до робочої навчальної програми, містить найменування тем та відомості про обсяги навчального часу на їх вивчення.

Зміст програми – включає зміст тем професійних знань, умінь та навичок, вимоги до знань і умінь.

Детальна програма з виробничої практики – це документ, який визначає зміст робіт відповідного рівня кваліфікації для практичного закріплення знань, умінь та навичок учнів, одержаних в процесі теоретичного та виробничого навчання з професії.

Детальні програми виробничої практики розробляються на кожний кваліфікаційний рівень з урахуванням особливостей конкретного виробництва, технологічного процесу, номенклатурою, складом робіт, умовами організації праці.

 1. Перелік навчально-виробничих робіт з професії визначає роботи, які виконують учні з метою оволодіння професійними знаннями, вміннями та навичками, що передбачено програмою виробничого навчання.

     Перелік навчально-виробничих робіт з професії складається на півріччя майстром виробничого навчання під керівництвом старшого майстра.

     Переліки обговорюються методичними комісіями та затверджуються заступником директора з НВР  навчального закладу.

     Для всіх навчально-виробничих робіт, що внесені в перелік, повинна бути розроблена технічна документація, креслення та технічні умови відповідно до діючих державних стандартів, інструкційні, технологічні, інструктивно-технологічні картки.

     При проведенні  уроків виробничого навчання безпосередньо на виробництві, у переліку робіт зазначається загальна характеристика робочих місць, або найменування робіт, які учні повинні виконувати з кожної теми чи розділу програми.

 1. План виробничого навчання групи (місячний) – визначає конкретний зміст навчально-виробничих завдань для групи учнів, послідовність та організацію їх виконання.

     План виробничого навчання складається на місяць на основі робочого  навчального плану, робочої програми виробничого навчання і переліку навчально-виробничих робіт для даної групи  (при навчанні в майстернях і  для періоду навчання на виробництві чи в сфері послуг).

     За відсутності умов для фронтального навчання учнів окремим видам робіт, окрім плану, складаються  графіки переміщення учнів на робочих місцях.

     У графіку переміщення вказуються прізвища учнів, теми програми, назви робочих місць, дільниць чи найменування роботи на кожному робочому місці

 1. План уроку виробничого навчання складається майстром виробничого навчання відповідно до навчальної програми на кожний день занять з виробничого навчання в майстернях училища або на виробництві.

     План уроку є робочим документом  майстра виробничого навчання.

     Під час виробничої практики учнів майстер виробничого навчання розробляє        план роботи на день.

     У дні, коли закріплена група проходить теоретичні заняття, майстри виробничого навчання  працюють за індивідуальними планами роботи на день, які погоджуються зі старшим майстром.

 1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (типові, робочі) – відображають єдині вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів, виступають конкретними нормами, що регулюють виставлення балів з різних навчальних предметів та виробничого навчання (“Типові критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з професійної підготовки у системі професійно-технічної освіти” наказ № 459 від 14.06.01. Міністерства освіти і науки).

     Робочі критерії оцінювання розробляються на основі  “Типових” з кожного розділу професійно-практичної підготовки, навчальної теми та кожної навчально-виробничої роботи.

 1. Паспорт комплексно-методичного забезпечення професії документ, що забезпечує оптимальну систему навчально-методичної документації та формування необхідного набору засобів навчання і контролю.